z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Gemeente Molenwaard

Nieuwste foto

Damsimultaan 2017

Verslag Klankbordgroep 2013-06-24

Aanwezig:

Hendrik van Wezel (voorzitter)
Peter van Hellemond (Lek en Waard Wonen)
Kees Stigter (bewonersvertegenwoordiging woningbouwvereniging)
Joke van Drenth (Ondernemersvereniging Langerak Nieuwpoort)
Wim Deelen (gemeente Molenwaard)
Piet Vat (gemeente Molenwaard)
Tonny Kok (Stichting Vestingstad Nieuwpoort)
Kees Deelen (Stichting Vestingstad Nieuwpoort)

Afwezig mk:

Irene Domburg (Lek en waard Wonen)
Joke van Leeuwen (Historische Kring Nieuwpoort en plv voorzitter)
Gerrit de Kuijper (Stichting Vestingstad Nieuwpoort)

Afwezig zk:

Constant van de Heul
Marisca Kok (Wilhelminatuin)


1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging van een agendapunt “Mededelingen”. Hierin de onderwerpen: Vodafone mast, Terrein mak, Groenvoorzieningen en Terugkoppeling van de bijeenkomst Beleidsoverleg en herinrichting Van Boetzelaarlaan.

2a Mededelingen

Vodafone mast

De voorzitter heeft onderzoek gedaan naar de totstandkoming van het besluit om Vodafone vergunning te verlenen om net naast de grens van het beschermd stadsgezicht deze 37 meter hoge antenne te plaatsen. Hij heeft hiervoor een (op persoonlijke titel) een rapportage geschreven met de titel “De Vodafone mast en haar plaats”. Aan het eind van deze vergadering geeft de voorzitter een toelichting op de rapportage. Afgesproken wordt dat de wethouder en de kerncontactfunctionaris deze rapportage aan de desbetreffende ambtenaren overhandigen en dat er een terugkoppeling volgt.

De rapportage wordt aan dit verslag gehecht.

De voorzitter voegt aangaande Vodafone-mast toe: storingen (interventies) tussen de twee masten (tv-industrie-terrein en de vodafone) treden alleen maar op indien beide masten gebruik maken van 1 en dezelfde arbeids-frequentie, of ze nu naast (op) elkaar staan of 500 meter uit elkaar, dat maakt niets uit. Het bekruipt de voorzitter het gevoel dat gezien de vage en onjuiste voorlichting toendertijd dat men aangaande dit onderwerp niet helemaal exact weet hoe de vork in de spreekwoordelijke steel steekt?

Terrein Mak

De voorzitter heeft contact gehad met de ontwikkelaar van het terrein. De grond van het terrein is gereinigd, er is een olietank verwijderd, vervuilde grond is afgegraven en volgestort met zand. Het zand moet de nog in de grond aanwezige vervuiling opnemen. Na verloop van tijd wordt het zand weer verwijderd. Het terrein wordt pas ontwikkeld wanneer een vooraf bepaald percentage van de woningen is verkocht.
De kerncontactfunctionaris ontvangt van de voorzitter de naam en telefoonnummer van een contactpersoon bij de ontwikkelaar van het terrein.

Beleidsoverleg

Bij het beleidsoverleg zijn vertegenwoordigers van de bewonersgroepen zoals het platform en de klankbordgroepen aanwezig. Doel van dit periodieke overleg is onder andere het uitwisselen van ervaringen. De voorzitter geeft aan het in tegensteling van de eerdere bijeenkomst als een zinvolle bijeenkomst te hebben ervaren. Alle aanwezigen hebben een positieve bijdrage geleverd. Het verslag van deze bijeenkomst is er nog niet, maar wordt zodra beschikbaar naar iedereen toegezonden.

Herinrichting Van den Boetzelaerlaan

Enige tijd geleden heeft er in Het Arsenaal een informatieavond herinrichting Van den Boetzelaerlaan plaatsgevonden. Twee leden van het platform zijn hierbij aanwezig geweest. Aangezien beide dames vanavond niet aanwezig zijn, wordt de terugkoppeling doorgeschoven naar de volgende vergadering.

3. Verslag 6 mei 2013

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

4. Actiepunten 6 mei 2013

Gemeente

Het staat niemand meer helder voor de geest wat met dit punt wordt bedoeld. De kerncontactfunctionaris neemt daarom contact op met het afdelingshoofd Buitenruimte om die helderheid te verschaffen.

Vreemd wordt het gevonden dat in het kader van burgerparticipatie eerst overlegd zou worden wanneer plantsoenen wordt hervormd. Het blijkt dat zonder dit overleg reeds plantsoenen zijn leeg getrokken. De kerncontactfunctionaris legt dit voor aan het afdelingshoofd Buitenruimte. De wethouder neemt dit mee in het college.

Restant budget Nieuwpoort

Een bedrag van € 90.000 is overgebleven na de herstelwerkzaamheden van de vestingwallen. Welke bestemming dit bedrag gaat krijgen is nog steeds niet duidelijk. De kerncontactfunctionaris gaat na.

Baggerplan

Gevraagd wordt naar een exacte planning van de baggerwerkzaamheden. De kerncontactfunctionaris gaat na, wat en wanneer wordt gebaggerd en of de buitengrachten ook door de gemeente worden gebaggerd.

Boekje Liesveld

Ondanks dat het als pdf van de website van de gemeente te downloaden is, wil de Historische Kring een herdruk uitgeven. De kerncontactfunctionaris heeft dit doorgegeven aan de griffiemedewerkster die de uitgave heeft verzorgd. De griffiemedewerkster zal contact opnemen met de voorzitter van de Historische Kring.

Facebook

De voorzitter zegt nooit te hebben bedoeld dat hij de facebookpagina zal aanmaken, hij mist hiervoor de kennis. Daarnaast moet nog wel worden afgesproken welke informatie op facebook moet worden geplaatst en wie dit dan gaat doen. Voorgesteld wordt om een link op de nog te bouwen website te zetten. Zie verder bij agendapunt 6.

5. Kernbezoek

Het programma van dit bezoek is opgesteld en de datum is voorlopig bepaald op 11 september. Aanstaande donderdag komt er een aankondiging van het kernbezoek Groot-Ammers en het programma van het kernbezoek aan Nieuw-Lekkerland in Het Kontakt. Eerder is het kernbezoek Nieuw-Lekkerland aangekondigd. Het programma kernbezoek Groot-Ammers wordt in de week voorafgaand aan het bezoek in Het Kontakt vermeld. Op dezelfde wijze zullen de overige kernbezoeken worden aangekondigd.

Over het programma wordt opgemerkt dat Vlietzicht wel bezocht kan worden, maar dat een bezoek aan de bewoners van de huiskamerprojecten niet mogelijk is. De bewoners van het project kunnen dit niet aan.

De kerncontactfunctionaris gaat na of 11 september de datum is van het kernbezoek Nieuwpoort-Langerak.

6. Website/Facebook

Via de ondernemersvereniging is contact opgenomen met Kees van der Rest, de eigenaar van Eldoradomedia. Naast andere activiteiten bouwt deze ook websites. Websites die door hem zijn gebouwd zijn onder andere, vandrenthschoenen.nl, echt-wonen.nl, debedenkers-son.nl en vlistwonen.nl. Van der Rest kan tegen gunstige voorwaarden een website bouwen.

Afgesproken wordt met Eldoramamedia in zee gaan, de vertegenwoordiger van Vestingstad kan verdere afspraken maken met Van der Rest. Op de website moet een mogelijkheid wordt aangebracht om rechtstreeks te linken naar de nog te bouwen facebookpagina. De vertegenwoordiger van Vestingstad zal vervolgens de website vullen en contacten leggen met de verenigingen van Nieuwpoort en Langerak. 

Voorgesteld wordt:

Op de homepage 3 ruimtes voor advertenties te creëren welke verkocht worden voor € 50 per half jaar.

Daarnaast wordt voorgesteld om verenigingen, commissies en stichtingen de mogelijkheid te geven om een link op de site te plaatsen en hun activiteiten op te nemen in de jaarkalender voor een symbolisch bedrag  van € 5 per jaar. De reden om dit te vragen is, dat men zich “verplicht” voelt om gegevens aan te dragen. De site wordt beheert door de vertegenwoordiger van Vestingstad. 

Wanneer de advertenties worden verkocht genereert dit een bedrag van € 300 per jaar. Wanneer 20 verenigingen bereid zijn om te participeren kunne we in 1 jaar uit de kosten zijn.

De kerncontactfunctionaris wenst invloed te kunnen hebben met de bouw van de website. Dit omdat mogelijk dat ook andere klankbordgroepen interesse hebben in een website.

De kerncontactfunctionaris kijkt of hij een Facebookpagina kan aanmaken en denkt na over de informatie die hier dan op moet komen te staan.

7. Dorpsagenda

Beleidsoverleg

Alle vertegenwoordigers in het beleidsoverleg zijn het er over eens, het is van de gekken dat de politie niet kan/wil handhaven bij verkeersovertredingen, zoals het parkeren van auto’s daar waar het niet is toegestaan. Het gaat er bij hen niet in dat het OM eerst een gebied moet aanwijzen waar tegen overtredingen mag worden opgetreden. Wat hebben alle verbod- en gebodsborden dan nog voor zin. Er heerst grote onvrede over deze gang van zaken.
Gesteld wordt dat wanneer burgers vragen op te treden tegen verkeersovertredingen, de gemeente het als hun vertegenwoordigers dit dan ook moet doen.
De wethouder wordt gevraagd om via de politiek middelen beschikbaar te stellen om de handhavers van de wet (de politie) in beweging te krijgen.

De wethouder zegt de ongerustheid te delen, maar dat de gemeente niet altijd kan doen wat de burger wil. Soms heeft de gemeente gewoon de middelen niet om aan de wens van de burger tegemoet te komen. Ook de voorzitter van het beleidsoverleg is de mening toegedaan dat er toch iets zal moeten gebeuren. De wethouder zegt toe dit onderwerp in het college bespreekbaar te maken.

Dorpsplan

Afgevraagd wordt hoe een dergelijk plan er uit moet gaan zien. In het beleidsoverleg is aangegeven dat de kern Molenaarsgraaf/Brandwijk over een dorpsplan beschikt. Deze is opgesteld met hulp van de vereniging voor kleine kernen. Op de website van deze vereniging zou een format te vinden zijn, maar is niet gevonden. Het is allemaal wat onduidelijk. Ook op de website van de Heidemaatschappij zou informatie over dorpsplanen te vinden zijn.

Enige jaren geleden zijn er in elke kern bijeenkomsten geweest waar inwoners hun wensen ten aanzien van de voorzieningen in hun kern konden uitspreken. Uit deze bijeenkomsten is de Strategische Visie ontstaan. De wethouder adviseert om de wensen van de inwoners van Nieuwpoort en Langerak als basis voor de dorpsagenda te  gebruiken. De kerncontactfunctionaris gaat achter deze informatie aan.

8. Rondvraag

Aanleg glasvezelnetwerk

Gevraagd wordt of de gemeente toezicht houdt op het herstel van het straatwerk nadat de glasvezelkabel in de grond is gelegd.

De wethouder geeft aan dat de gemeente hier toezicht op houdt. De straat wordt nadat de glasvezel in de grond ligt dicht gelegd. De grond moet eerst inklinken. Na ongeveer een jaar wordt de straat definitief hersteld. Met de aanlegger van het netwerk zijn hierover afspraken gemaakt.

Elektrisch vissen

Wanneer bijvoorbeeld een sloot moet worden gedempt, worden eerst de vissen door middel van elektrisch vissen uit de te dempen sloot verwijderd. De vissen worden kortstondig verdoofd, komen aan het wateroppervlak drijven en kunnen zo gemakkelijk opgevist worden. Na enige tijd komen de vissen weer bij en kunnen ze uitgezet worden in ander water. Voor de vissen is dit niet schadelijk.  Met het afdelingshoofd Buitenruimte is afgesproken dat de visvereniging wordt geïnformeerd wanneer elektrisch vissen gaat plaatsvinden. Deze afspraak is nog meer net gemaakt of er wordt zonder dat de visvereniging hierover is geïnformeerd opnieuw op deze wijze gevist. Dat deze goede afspraak zo snel nadat deze is gemaakt is geschonden, wordt kwalijk gevonden.

De kerncontactfunctionaris neemt dit op met het afdelingshoofd Buitenruimte.

9. Volgende vergadering

Maandag 26 augustus 2013, aanvang 20.00 uur. Als reserve datum wordt 2 september 2013 vastgelegd.

Facebook

 

Bezoek ook onze

Facebookpagina!