z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Gemeente Molenwaard

Nieuwste foto

Damsimultaan 2017

Verslag Klankbordgroep 2013-08-26

Aanwezig:

Hendrik van Wezel (voorzitter)
Irene Domburg (Lek en waard Wonen)
Kees Stigter (bewonersvertegenwoordiging woningbouwvereniging)
Joke van Drenth (Ondernemersvereniging Langerak Nieuwpoort)
Tonny Kok (Stichting Vestingstad Nieuwpoort)
Joke van Leeuwen (Historische Kring Nieuwpoort en plv voorzitter)
Marisca Kok (Wilhelminatuin)
Wim Deelen (gemeente Molenwaard)
Piet Vat (gemeente Molenwaard)

Afwezig mk:

Peter van Hellemond (Lek en Waard Wonen)
Constant van de Heul
Gerrit de Kuijper (Stichting Vestingstad Nieuwpoort)


1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Tonny Kok vervangt  vanaf heden Gerrit de Kuijper. Gerrit zal vanaf heden als zelfstandig persoon deel uitmaken van het platform.

2. Vaststellen van de agenda

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen

WMO-infoavond

Ontvangen een uitnodiging informatieavond WMO. Joke van Drenth gaat hier naar toe.

Van den Boetzelaerlaan

Marisca en Joke van Leeuwen hebben op 16 mei jl. een bewonersavond herinrichting Van den Boetzelaerlaan bijgewoond. Het begin van deze avond verliep stroef. Het leek er op dat de aanwezige ambtenaren zich niet goed hadden voorbereid, ook kregen de aanwezigen de indruk dat de gepresenteerde plannen definitief waren en dat inbreng vanuit de bewoners van de straat niet meer mogelijk was. Het was slikken of stikken. Pas nadat de wethouder arriveerde en zich met de discussie ging bemoeien is de sfeer aanmerkelijk verbeterd. Tijdens de avond werden diverse vragen gesteld. Tot op heden (26-08-2013) heeft de gemeente, behoudens een mededeling wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen, niets meer van zich laten horen.

Zowel Wim als Piet vat laten weten zich niet in deze handelswijze van de gemeente te herkennen. Juist het tegendeel is beleid. Wim zal een en ander uitzoeken.

Dit deed hij de dag er op. Het blijkt dat tijdens de info-avond 36 vragen zijn gesteld. Op een vraag na zijn alle vragen van een reactie voorzien en op 6 juni jl naar alle bewoners van de herin te richten straten verzonden. Afschriften van alle documenten hebben de leden van dit platform op 27 augustus via de mail ontvangen. Op die antwoorden zijn weereen aantal vragen gesteld. Ook deze zijn meteen door de gemeente beantwoord. Daarnaast is er nog uitgebreid contact geweest met een inwoner uit de Van den Boetzelaerlaan over een gewenste invalideparkeerplaats. Marisca zegde toe de personen van wie zij de informatie dat niets meer van de gemeente is vernomen heeft gekregen hiermee te confronteren. Zij koppelt dit terug.

Dorpsagenda

De drie kerncontactfunctionarissen krijgen begeleiding bij het opstellen van een dorpsagenda. Voordeel hiervan is dat in elke kern dezelfde opzet van een dorpsagenda zal ontstaan en duidelijk wordt op welke wijze zo’n agenda het best opgezet kan worden. Op 25 september is de eerste bijeenkomst. We wachten de resultaten hiervan af.

Groenvoorziening

De gemeente zal alle bewoners rond een om te vormen plantsoen actief benaderen door hen op de hoogte te stellen van de voorgenomen omvorming. De bewoners krijgen de kans hieraan zelf invulling te geven. Op dit moment gebeurt dit ook, maar de leden van het platform zijn hiervan niet op de hoogte zodat verwarring ontstaat. Van het platform wordt indien nodig medewerking gevraagd. Het is dus de gemeente die de initiatieven neemt. Alle succesverhalen in Molenwaard worden op een website vermeld. De gemeente vraagt de personen achter de succes om informatie zodat deze website kan worden gevuld.

Wim vraagt na of het mogelijk is dat hij door zijn collega’s wordt geïnformeerd zodra er weer een plantsoen op de nominatie staat om te worden omgevormd. Hij zal dan de leden van het platform informeren.

Verpauperde pandjes

In de vestingstad zijn een aantal pandjes die aan het verpauperen zijn. Hendrik heeft bij de ministerie informatie ingewonnen. Het blijkt dat de gemeente, maar alleen wanneer zij dit wil, een bewoner van een dergelijk pand kan dwingen om zijn pand op te knappen. De gemeente wordt gevraagd hierin actie te ondernemen.

Hendrik heeft een brochure van VROM doorgestuurd naar Wim. Wim zal deze naar Piet Vat sturen. Wim gaat ook na wat de gemeente wil doen aan de verpaupering.

Antenne Vodafone

Wetende dat de procedures gelopen zijn en het formeel niet meer mogelijk is om de komst van de mast te voorkomen, heeft Hendrik gesproken met wethouder Dirk Heijkoop en een beleidsmedewerker. Het was een goed gesprek. Duidelijk werd dat de gemeente niet van plan is de vergunning in te trekken en een andere locatie voor de mast gaat zoeken. Afgesproken is dat Hendrik alle vragen die bij inwoners van Nieuwpoort leven zal verzamelen en deze voor een reactie naar de gemeente zal zenden. Dit heeft hij gedaan en de gemeente heeft, met de complimenten aan Lia de Kievit, volgens afspraak alle vragen beantwoord. Hendrik is hier goed over te spreken. De wijze waarop de gemeente in deze procedure naar haar inwoners heeft gecommuniceerd, blijft Hendrik een doorn in het oog.

De vragen en de antwoorden van de gemeente hebben alle leden van het platform via de mail ontvangen.

Enkele antwoorden vragen nog om verduidelijking. Hendrik legt deze voor aan de gemeente.

Hendrik heeft wethouder Heijkoop uitgenodigd om bij hem een kopje koffie te komen drinken. Wethouder Heijkoop heeft deze uitnodiging aangenomen. Het secretariaat heeft inmiddels opdracht gekregen een afspraak met Hendrik te maken voor het bezoek van Dirk Heijkoop en Kees Boender.

4. Verslag 6 mei 2013

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

5. Actiepunten 24 juni 2013

Restant budget Nieuwpoort

Het resterende budget wordt nu ruimer ingezet, het kan nu worden ingezet voor stadsherstel en monumenten voor heel Molenwaard. Het platform is hierover ontstemd met name omdat het oorspronkelijke budget bestemd was voor herstel van de wallen. Overigens zijn de wallen onder invloed van grazende schapen flink beschadigd. Het resterende budget zou voor het opknappen van de wallen ingezet kunnen worden. Het platform is van mening dat dit bedrag uitsluitend voor Nieuwpoort ingezet zal worden. Zij vraagt de gemeente zwart op wit aan te geven op welke wijze zij de middelen zullen gaan inzetten.

Baggerplan

Uit het ter beschikking gesteld baggerplan blijkt dat pas in 2014-2015 gebaggerd gaat worden. Dit is in strijd met eerdere toezeggingen. Met onder andere de visclub is afgesproken dat al in 2013 gebaggerd zal worden. Dit is met name in de buitengrachten hard nodig, want door verzanding kan je nu al met droge voeten de overzijde bereiken.

Opgemerkt wordt dat ook hier weer sprake is van slechte communicatie. De visclub had op zijn minst over het uitstel geïnformeerd moeten worden, dit is niet gedaan.

Handhaving politie

Als gevolg van de vele klachten over het niet handhaven van de politie, heeft het college besloten de raad om budget te vragen om BOA’s in te zetten. Het college wil wel, het is nu aan de raad om daarvoor ook daadwerkelijk euro’s voor beschikbaar te stellen. We moeten dit afwachten.

6. Bezoek college Nieuwpoort-Langerak

Het programma voor die dag (11 september) is nagenoeg compleet. Er ligt nog een verzoek van de jachthaven om daar langs te komen. Wim moet nog navragen wat het bestuur van de jachthaven met het bezoek wil bereiken. Hierna is wat Wim betreft het programma definitief. In Het Kontakt van 5 september zal het programma te lezen zijn. De leden van het platform zijn welkom om het college te begeleiden. Enkelen zullen dit ook doen (Wim is kwijt wie dit waren).

Wat nog wel is blijven hangen is dat Hendrik niet aanwezig kan zijn. Hij moet zijn dochter weggeven.

7. Website/Facebook

Website

Kees van der Rest van Eldoradomedia heeft een website onder de naam www.nieuwrak.nl gebouwd. Omdat Gerrit afwezig is, laat Wim de aanwezigen de website zien. De algemene mening is dat de site er gelikt uitziet. Op de vraag wat er ontbreekt of wat men anders wil zien, merkt alleen Hendrik op dat hij wel graag een foto van de leden van het platform op de site zou willen zien. Wim wil deze foto wel maken.

Voor het overige zijn er geen opmerkingen.

Via de mail merkt Gerrit op dat de reclame-inkomsten de kosten van het in stand houden van de website nu al dekt. Hij is van mening om verenigingen die mee willen werken aan het succes van de website geen bijdrage te vragen. Het platform stemt hiermee in.

Wim heeft een nieuwtje voor het laatst bewaard. De gemeente zal € 500 bijdragen aan de bouw van de website.

Facebook

Wim zal nog met Gerrit opnemen of een facebookpagina nog wel nodig is.

8. Rondvraag

Op 10 september zijn zo’n beetje alle omwonenden van de nieuwe sporthal uitgenodigd om de sporthal te bekijken. Marisca geeft aan een van de nieuwe beheerders te zijn. Zij weet niets van deze kijkavond. Wim gaat ervan uit dat haar werkgever wel op de hoogte is en dat zij daar nader moet informeren.

9. Volgende vergadering

Maandag 14 oktober 2013, aanvang 20.00 uur.

Vast om in uw agenda te noteren.

Op zaterdag 2 november as wordt de nieuwe sporthal officieel geopend. U bent bij deze vast uitgenodigd. Wim krijgt voor de leden van het platform een uitnodiging, hij zal deze scannen en tzt aan de leden mailen.

Opmerking van Wim

Ik stel vast dat vele van jullie het platform, klankbordgroep noemen. Ik stel daarom voor om de naam platform te laten voor wat het is en ons in het vervolg gewoon (net als in de meeste kernen), klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak te noemen.

Facebook

 

Bezoek ook onze

Facebookpagina!