z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Gemeente Molenwaard

Nieuwste foto

Damsimultaan 2017

Verslag Klankbordgroep 2013-10-14

Aanwezig:
Peter van Hellemond (Lek en Waard Wonen)
Gerrit de Kuiper (Stichting Vestingstad Nieuwpoort)
Joke van Leeuwen (Historische Kring Nieuwpoort)
Kees Stigter (bewonersvertegenwoordiging woningbouwvereniging)
Wim Deelen (De Waard)
Joke van Drenth (Ondernemersvereniging Langerak Nieuwpoort)
Hendrik van Wezel (voorzitter)
Constant van de Heul

Afwezig mk:
Irene van Domburg (Lek en  Waard Wonen)
Marisca Kok (Wilhelminatuin)
Tonny Kok (Stichting Vestingstad Nieuwpoort)
Piet Vat (Kernwethouder)

1.        Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom

2.        Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3.        Mededelingen

Gezamenlijk kernoverleg
Woensdag 9 oktober heeft in Kinderdijk het gezamenlijk kernoverleg plaatsgevonden. Tijdens dit overleg was het merendeel van de 11 klankbordgroepen aanwezig. Gerrit was aanwezig en doet verslag. Voor de inhoud van deze avond wordt verwezen naar het verslag van het gezamenlijk kernoverleg wat binnenkort in uw mailbox valt.

Bezoek wethouders aan voorzitter
Hendrik heeft de wethouders Heijkoop en Boender op de koffie gehad. Hendrik heeft wethouder Heijkoop daartoe uitgenodigd. De bedoeling was nader kennismaken, maar de wethouders maakten er wat meer officieels van. Tijdens dit bezoek is terrein Mak besproken. Het laat zich aanzien dat dit terrein voorlopig niet bebouwd gaat worden. Wethouder Heijkoop heeft Hendrik om ideeën gevraagd om dit terrein tijdelijk karakter te geven.
Gerrit geeft aan dat in Herwijnen een gelijke situatie is. Daar heeft men het terrein een parkachtig aanzien gegeven en dat is een succes. Hendrik gaat de wethouder voorstellen terrein Mak een parkachtig aanzien te geven.

Cor Mudde
De bouwval op het terrein van de heer Mudde net buiten de vesting is voor velen een doorn in het oog van de gemeente. De heer Mudde heeft een conflict met de gemeente en laat op deze wijze zijn ongenoegen blijken. Wethouder Heijkoop heeft aangegeven dat met deze man gepraat gaat worden om tot een oplossing te komen en vraagt de KBG of zij hierin een rol zouden willen spelen. Hoewel het rommelige aanzicht van het betreffende terrein ook de KBG een doorn in het oog is, zien zij toch geen mogelijkheid om een rol te spelen in de oplossing van de vete tussen de gemeente en de heer Mudde.
Hendrik geeft ons standpunt door aan wethouder Heijkoop

Jeugd en jongerenwerker
De gemeente heeft vernomen dat op Het Hoofd gehandeld wordt in verboden middelen. De politie lijkt hier niets tegen te doen. Hendrik heeft jeugdwerker Wolter Dijkstra uitgenodigd voor een kennismakinggesprek. Dit gesprek vindt plaats op 28 oktober as.

Bloembakken
Het blijkt dat de door de gemeente opgehangen en beplante bloembakken slecht worden onderhouden. De gemeente heeft de bewoners direct nabij een bloembak gevraagd deze water te geven, maar dit wordt niet gedaan. Voor Gerrit aanleiding om hier iets voor te bedenken. In het kort komt het hier op neer: De gemeente hangt de bakken en de KBG probeert de omwonenden te bewegen de bakken te adopteren. De gemeente bespaart hiermee euro’s en van die bespaarde euro’s koopt de gemeente meer bakken die de KBG weer ter adoptie aanbiedt. De kans is groot dat degene die de bakken adopteren deze ook zullen onderhouden.
Joke van Drenth zegt dat zij hierover al contact gehad heeft met medewerkers van de gemeente. Dit jaar zijn de bakken beplant met plantjes die slecht tegen de zon en de hitte kunnen. In korte tijd zijn deze dan ook verbrand. Zij heeft contact gezocht met Peter van der Giessen. Deze kan voor weinig aan goede plantwerk komen.
Afgesproken wordt dat Joke van Drenth zich met de bloembakken blijft bezighouden.

Opening Sporthal Nieuwpoort
Wim heeft alle leden van de KBG via de mail uitgenodigd voor de opening van sporthal Nieuwpoort. Hij roept iedereen op om op deze uitnodiging in te gaan.

Van Boetzelaerlaan
O
ver de wijze waarop de gemeente in het kader van de herinrichting van deze en andere straten in Langerak communiceert met haar inwoners is de vorige vergadering flink uitgehaald naar de gemeente. De reacties hebben het college van burgemeester en wethouders danig beziggehouden en verantwoordelijk medewerkers zijn om uitleg gevraagd. Het blijkt dat wel degelijk intensief overleg naar de bewoners van de betreffende straten is geweest. Alle vragen zijn beantwoord en daar waar nog om meer duidelijkheid is gevraagd is die duidelijkheid ook gegeven. Een zaak, een invalideparkeerplaats waar volgens de regelgeving geen recht op is, is met betreffende persoon overleg geweest waarbij tot een oplossing is gekomen.
Wim heeft Marisca met deze situatie geconfronteerd en deze heeft het teruggekoppeld met de personen die haar hebben geïnformeerd. Wat die confrontatie heeft opgeleverd moet nog worden teruggekoppeld.
Voor de toekomst wordt afgesproken eerst onderzoek te doen en dan pas te roepen.
Kees geeft aan dat binnenkort word gestart met de herinrichtingswerkzaamheden in de van Boetzelaeraan en omliggende straten. De aannemer is momenteel bezig met de aanvoer van materialen.

Uit te voeren werkzaamheden
De woningcorporaties worden door de gemeente geïnformeerd over nog uit te voeren werkzaamheden. Peter adviseert verslagen van deze informatie bij de gemeente op te vragen.

4.        Verslag van 26 augustus 2013
Wordt ongewijzigd vastgesteld

5.        Actiepunten 26 augustus
Actiepunt 3 Verpaupering panden Nieuwpoort
Gevraagd wordt welk pand on de Hoogstraat wordt bedoeld, wanneer de vakafdeling het bewuste pand gaat opnemen en wat dan het advies wordt. De KBG wenst hierover te worden geïnformeerd.

Actiepunt 5 Budget vestingstad Nieuwpoort
De KBG heeft de gemeente zwart op wit gevraagd op welke wijze zij het budget gaan inzetten. Van de gemeente is de volgende reactie ontvangen.
“Het geld is specifiek bestemd voor de historische vesting Nieuwpoort. Bij voorkeur benutten we dit budget voor activiteiten waarvoor we ook subsidie kunnen krijgen, want dan kunnen we het bedrag dat we beschikbaar hebben minimaal verdubbelen. Het is dus niet slim om dit geld uit te geven aan zaken waarvoor we geen subsidie krijgen. Maar wellicht heeft de KBG suggesties voor activiteiten die ook subsidiabel zijn.
Op dit moment zijn er zoals je weet 2 aanvragen in voorbereiding (bomenplan wallen, en renovatie sluis), dus eerst afwachten wat dit oplevert voordat we gaan denken aan een andere besteding, anders geven we het geld straks 2x uit. Of wekken er verwachtingen die we niet waar kunnen maken”.
De KBG is blij dat we in ieder geval nu duidelijk hebben waar het geld aan uitgegeven gaat worden. Het bericht wekt bij Joke van Leeuwen verbazing, zij wordt bedolven onder mailtjes, want volgens haar zegsman bij de erfgoedlijn is van de gemeente ondanks vele verzoeken nog steeds geen aanvraag voor subsidie van de gemeente ontvangen. Ook reageert de gemeente niet op verzoeken van erfgoedlijn. De Historische Kring is bang dat naast de benodigde subsidie wordt gegrepen en heeft op verzoek van de erfgoedlijn subsidie aangevraagd. Dit wekt weer verbazing bij Wim, want hij heeft juist begrepen dat er wel contact is met de erfgoedlijn.
Om uit te zoeken wat er nu precies speelt ontvangt hij van Joke de mailwisseling, waarna hij bij zijn collega’s navraag doet.

Website
De gemeente wordt gevraagd op haar website een link naar de website van de KBG te plaatsen.
Hendrik vraagt Gerrit of het niet nuttig is op de website een sjetpagina te plaatsen. Hiermee kunnen inwoners dan hun wensen of andere zaken plaatsen.
Gerrit zegt hier geen voorstander van te zijn. Je moet dan elke dag weer controleren of er zaken opstaan die je er niet op wil hebben (bijv: schelden en vunzige praat). Dit gaat te veel tijd kosten.

Inloopavond
Om toch aan informatie te komen stelt Peter voor om eenmaal per jaar een openbare bijeenkomst/inloopavond te organiseren. Inwoners kunnen hier dan hun zegje doen. Men vindt dit een goed idee en houden dit idee warm. Een volgende bijeenkomst komen we terug op dit idee.

6.        Evaluatie kernbezoek 11 september
Over het algemeen is de KBG tevreden over het verloop van het bezoek. Het college heeft een goede indruk achtergelaten, ze namen voor iedereen de tijd. Enkele collegeleden waren goed geïnformeerd en toonde veel interesse. Minder is men te spreken over enkele wethouders die of niet zijn geweest of later kwamen en weer haast had om weg te komen.

De actiepuntenlijst
Jachthaven
Vragen werden gesteld over de afspraken met het bestuur van de jachthaven. De voorzitter hiervan had begrepen dat binnen een week een en ander zou worden teruggekoppeld. Uit de puntenlijst blijkt dit uiterlijk eind oktober te zijn. Wim zal dit intern terugkoppelen.

Verzanden
Zowel de jachthaven als de singels en grachten moeten dringend worden uitgebaggerd.

Verwaarloosde boot
De KBG is van mening dat het probleem van de verwaarloosde en niet betaald liggeld een probleem van de jachthaven is en niet van de gemeente. Het bestuur van de jachthaven voert immers het beheer en heeft zo de macht op te treden tegen dit soort zaken.

Riet
Afgevraagd wordt wie het riet in de singels buiten de wallen onderhoud. De visclub doet dit niet meer, het zou de gemeente zelf zijn. De gemeente zou dit weer uitbesteed hebben aan de schaapsherder. Wim doet navraag.

7.        Dorpsagenda
De gemeente is bezig met de ontwikkeling van een model dorpsagenda. Aan de hand hiervan kan iedere KBG een dorpsagenda opbouwen. Hendrik zal ondertussen eens rondkijken wat er zoals op internet beschikbaar is. De vereniging voor kleine kernen is hiertoe onder andere een mogelijkheid. Ook de door de gemeente ontwikkelde toekkomstvisie kan hiertoe een leidraad zijn. Bleskensgraaf blijkt al over een dorpsagenda te beschikken. Wim vraagt deze op.

8.        Facebook
Besloten wordt niets met Facebook te gaan doen.

9.        Rondvraag
Zonnecollectoren
Joke van L. zegt zich zorgen te maken over de zonnepanelenactie van de gemeente (samen met andere partijen. Haar zorg gaat met name uit naar de monumentale gebouwen. Zij vraagt zich af of de gemeente toestaat dat ook op monumenten zonnepanelen worden geplaatst.

Parkeerplaats hoek terrein mak
De parkeerplaats die daar is gerealiseerd zorgt ervoor dat er verkeersopstoppingen ontstaan. Met name de bus loopt vast omdat deze parkeerplaats. Hij verzoekt de gemeente hier naar te kijken en de parkeerplaats te verwijderen.

Facturering website
De nota wordt via de mail naar Wim gestuurd. Deze zorgt voor betaling?

Vrachtverkeer
Bij Schoonhovense veer is het onderbord Verboden voor vrachtverkeer, met uitzondering bestemmingsverkeer” verdwenen. Dit geeft verwarring bij chauffeurs die zware goederen moeten afleveren in Nieuwpoort. Waar is dit bord gebleven?

10.      Volgende vergadering
Maandag 13 januari 2014, aanvang 20.00 uur.

11.     Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt een ieder voor zijn inbreng en wenst een ieder wel thuis

Facebook

 

Bezoek ook onze

Facebookpagina!