z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Gemeente Molenwaard

Nieuwste foto

Damsimultaan 2017

Verslag Klankbordgroep 2014-03-10

Aanwezig      :
Peter van Hellemond (Lek en Waard Wonen)
Joke van Leeuwen Historische kring Nieuwpoort)
Gerrit de Kuijper (webmaster)
Kees Stigter (bewonersvertegenwoordiging woningbouwvereniging)
Tonny Kok (Stichting Vestingstad Nieuwpoort)
Hendrik van Wezel (voorzitter)
Joke van Drenth (Ondernemersvereniging Langerak-Nieuwpoort)
Constand van de Heul
Wim Deelen (kerncontactfunctionaris)
Joke Stravers (gemeentebelangen Molenwaar)
Wilma de Moel (gemeentebelangen Molenwaard)
Stef Hendriksen (gemeente Molenwaard)

Afwezig mk   :
Marisca Kok (Wilhelminatuin)
Irene van Domburg (Lek en Waard Wonen)
Piet Vat (kernwethouder)

1 Opening
Voorzitter opent de vergadering en vraagt de gasten zich kort voor te stellen.

2.Locatie De Oude Veste (voorheen terrein Mak)
Het blijkt dat ook de twee dames van Gemeentebelangen Molenwaard (hierna: GBM) zich bezig houden met het verfraaien van het terrein. Zij hebben reeds een projectplan op papier uitgewerkt en de projectontwikkelaar toegezonden. Reden waarom zij voor vanavond zijn uitgenodigd. Beide dames stellen zich voor waarna zij het plan toelichten. Iedereen is van mening dat het een goed plan is. Besloten wordt gezamenlijk op te trekken.
Omdat het zaaiseizoen nadert, er dus zekere haast is geboden, is afgesproken dat Wim:
-de projectontwikkelaar benadert;
-enig druk probeert uit te oefenen;
-een afspraak om het plan mondeling toe te lichten probeert te maken;
-dit terugkoppelt aan de dames van GBM.
Onderwerp van gesprek dient onder ander te zijn: de financiën, grote van eventuele reclameborden, aanvoer van grond, het hekwerk en bankjes.

Alle leden van de KBG krijgen het plan nog via de mail toegezonden.

3.Bezuinigingen buitenruimte
De gemeente Molenwaard heeft van de gemeenteraad een bezuinigingsopdracht gekregen. Eén ervan is een bezuiniging op de buitenruimte. In geheel Molenwaard gaat het om een bedrag van € 50.000 in 2014. Stef Hendriksen van de gemeente Molenwaard is aanwezig om de gevolgen van deze bezuinigingen op de buitenruimte van Nieuwpoort en Langerak toe te lichten.
Om te bekijken waarop kan worden bezuinigd, is gekeken naar prullenbakken, bankjes, groen en speelplaatsjes. Uitgelegd wordt op waarom is gekozen naar een 8-tal locaties waar het hier om gaat. Het lijkt voor Nieuwpoort en Langerak mee te vallen. De omwonenden van de locaties worden nog deze maand per brief geïnformeerd. Zij krijgen de mogelijkheid om het onderhoud zelf ter hand te nemen. Op de website van de gemeente zijn de plannen binnenkort in te zien.
Vanuit de KBG wordt de bereidheid uitgesproken om indien nodig de handen uit de mouwen te steken.

4.Verslag van 13 januari 2014
n.a.v.

5. Website
Opgemerkt wordt dat:
-niet alle maar vele verenigingen zijn benaderd;
-het bezoekersaantal licht begint te stijgen.

6. Actielijst van 13 januari 2014
Daar waar gesproken wordt over Voorstraat moet dit Hoofdstraat zijn.

Naar aanleiding van het bekende onderbordje “met uitzondering van bestemmingsverkeer” deelt de voorzitter mee dat hij bij verschillende instanties, een aantal personen heeft gesproken. Het resultaat is dat is toegezegd dat het bordje terugkomt.

Parkeren Hoofdstraat
De leden van KBG zien weinig in de acties van BOA’s. Om verkeersproblemen bij met name de locatie De Oude Veste te voorkomen, wordt voorgesteld om hier eveneens blauwe parkeervakken aan te brengen. Wim neemt dit voorstel op met zijn collega’s.

Schootsveld
De Historische Kring Nieuwpoort is door de verantwoordelijk wethouder geïnformeerd over de gemeentelijke plannen met het Schootsveld. Het blijkt dat er weer gesproken wordt tussen Mudde en de gemeente. De gemeente wil het historisch karakter van het Schootsveld behouden en stemt in met een eventuele ruil van grond, zodat aan de rand van het Schootsveld bouw van een woning mogelijk wordt. Het overige deel van het Schootsveld moet dan een parkachtige inrichting krijgen.

7. Dorpsagenda
Het verslag van het gezamenlijk kernoverleg en het format Dorpsagenda wordt besproken. Met name over de suggestielijst is men gecharmeerd. Geoordeeld wordt dat men nu niet in staat is om een dorpsagenda te verwezenlijken. Besloten wordt om eerst de resultaten van de flyer af te wachten en de dorpsagenda daar de toekomst door te schuiven.

8 Flyer
De flyer is af, gedrukt en geleverd. Ieder krijgt een pakketje flyers mee om te verspreiden. Afgesproken wordt dat de flyer uiterlijk 15 maart 2014 op ieders deurmat is gevallen.

9 Rondvraag
Bezuinigingstips
- De nieuwsbrieven Woonleefhart zijn kwalitatief hoog en kosten dus veel geld. Informeren kan ook in Het Kontakt, dit is vele malen goedkoper.
- Gemeente, kijk ook eens naar het grasmaaien op de wallen. Dit wordt door de schapen, de gemeente, en nog twee bedrijven gedaan. Door een en ander goed te regelen kan hier een bezuiniging worden behaald.

Motorlawaai
Het is voorjaar en dus gaan de motoren weer de weg op. Met name in het weekend zorgt dit voor veel overlast. Vele bewoners van Nieuwpoort storen zich hier enorm aan. De gemeente wordt gevraagd motoren uit Nieuwpoort te weren bijvoorbeeld door het afsluiten van de Hoofstraat voor motoren.

Geopperd wordt de vergaderingen van de KBG een meer openbaar karakter te geven. Op zich een goed voorstel, de KBG verwacht echter dat hier weinig inwoners op af zullen komen, maar op termijn moet dit toch mogelijk zijn. Besloten wordt dit initiatief uit te stellen.

Takentoets
De gemeente houdt haar eigen taken tegen het licht. Gekeken wordt wat de gemeente nog wel en wat niet meer door haar wordt uitgevoerd. Men hoopt op deze wijze bezuinigingen te behalen.
Enkele leden van de KBG menen dat de inwoners van Molenwaard hierbij betrokken zouden worden, maar horen alleen maar dat de gemeente er mee bezig is. Men is van mening dat bezuinigingen van invloed zijn op de leefbaarheid van de kernen. Zij vragen zich nu af op welke wijze zij inbreng kunnen hebben in de takentoets.

Gevraagd wordt wie de omgeving van het stadhuis op De Dam schoon houdt. De muren slaan groen uit, het is er rommelig etc. De gemeente is de eigenaar. Deze wordt gevraagd hier iets aan te doen.

Poppen/beren op de wallen
Het voegwerk hiervan is slecht en ook hier veel mos. De gemeente wordt gevraagd hier onderhoud te plegen.

Bibliobus
Men heeft gehoord dat de bibliobus al weg is. Klopt dit??

Budget
Het overzicht vermeld een uitgave van € 500. Dit kan niet kloppen, want tot op heden is niets van het beschikbare budget uitgegeven. Volgens Wim is dit het bedrag dat is uitgegeven voor de bouw van de website. De afdeling financiën heeft dit ten laste gebracht van het budget van de KBG. Dit is niet juist, dit moet van een ander budget. Dit is al met de afdeling financiën opgenomen.

9.Volgende vergadering
Maandag 12 mei 2014, 20.00 uur, zelfde locatie.

10 Sluiting
De voorzitter dankt ieders inzet en wenst hen een goede thuisreis.
Na de vergadering spraken enkele nog even na ver de dierenweide Vijverhof. Dit wordt voor volgende vergadering een agendapunt.

Facebook

 

Bezoek ook onze

Facebookpagina!