z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Gemeente Molenwaard

Nieuwste foto

Damsimultaan 2017

Verslag Klankbordgroep 2014-05-10

Aanwezig      :
Irene van Domburg (Lek en Waard Wonen)
Hendrik van Wezel (voorzitter)
Tonny Kok (Stichting Vestingstad Nieuwpoort)
Joke van Leeuwen Historische kring Nieuwpoort)
Kees Stigter (bewonersvertegenwoordiging woningbouwvereniging)
Joke van Drenth (Ondernemersvereniging Langerak-Nieuwpoort)
Marisca Kok (Wilhelminatuin)
Wim Deelen (kerncontactfunctionaris)

Mevrouw drs. H. Schelleman (WSRL)|
Wilma de Moel (gemeentebelangen Molenwaard)

Afwezig mk   :
Peter van Hellemond (Lek en Waard Wonen)
Constant van de Heul
Piet Vat (kernwethouder)

1 Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2.Uitleg dijkversterking door de projectleider
Mevrouw Schelleman is door het Waterschap aangesteld als projectleider van het dijkversterkingstraject Schoonhovense Veer – Langerak (SLA). Zij is uitgenodigd om de werkzaamheden toe te lichten.De bodem van de Lek bestaat uit een kleilaag. Deze is niet waterdoorlatend. Na baggerwerkzaamheden is de kleilaag deels verdwenen. Op die plaatsen bestaat de bodem nu uit een zandlaag. Zand is waterdoorlatend. Het gevaar is nu dat bij hoog water, door verzadiging van de zandlaag het dijklichaam gaat verschuiven. Om dit te voorkomen is de markt gevraagd met oplossingen te komen.Eind 2015 moet er een verklaring van veilig aan de minister overhandigen.Er is inmiddels een keus gemaakt welke aannemer de versterkingen gaat uitvoeren. Het is niet meer zo dat het Waterschap voorschrijft op welke wijze de werkzaamheden uitgevoerd moet worden. Het waterschap maakt een plan van aanpak en de aannemer maakt naar aanleiding van het plan van aanpak het plan en voert het binnen het budget uit. Het plan dient ook te voorzien in de bereikbaarheid van Nieuwpoort voor hulpdiensten en openbaar vervoer. Hoewel dit afhankelijk is van de voorbereidingen van de aannemer is juni een informatieavond gepland. Belanghebbenden worden dan gevraagd mee te denken, zodat de aannemer dit in zijn planvorming kan meenemen. Gevraagd wordt wat er met het groen langs de Veersedijk (buitendijks) gaat gebeuren. -Of dit groen moet blijven of verdwijnen, daar wordt wisselend over gedacht, de eigenaar maakt het niet uit. De keus wordt bij de aannemer gelaten. Toegezegd wordt dat de aannemer in de klankbordgroep zijn verhaal komt vertellen.
Mevrouw Schelleman vraagt en krijgt van Wim ieders gegevens via h.schelleman@wsrl.nl

3.Mededelingen
Onder het verbodsbord voor vrachtverkeer hangt inmiddels het bordje “met uitzondering van bestemmingsverkeer”.

Nadat de Monumentencommissie akkoord is gegaan met de aanpassing van met name de schuur, is het pand van Bart Witzier (voormalige supermarkt) is verkocht.

Arco Bikker heeft gevraagd te reageren op Plan de Vesting (terrein Mak). Joke v L geeft aan te hebben geageerd op het aantal voorziene parkeerplaatsen in de Wallen. Ze vraagt dit in de gaten te houden. De voorzitter geeft di door aan de heer Bikker.

Terrein Mak
De voorzitter schetst de voorgeschiedenis rond dit terrein. Is niet blij met de wijze waarop een en ander is verlopen. Plots staat er ineens een enorm reclamebord. Omdat Wilma de Moel wat later de vergadering komt bijwonen vraagt hij een gezamenlijk standpunt in te nemen.

4.Verslag van 10 maart 2014
Verslag is vastgesteld.

5.Actielijst van 10 maart 2014
Actiepunt “Verbeteren parkeersituatie in de Hoogstraat” blijft staan, de overige actiepunten zijn afgedaan.

6.Terrein Mak
Omdat Gemeentebelangen Molenwaard partij is in deze, is Wilma de Moel aangeschoven. Gevraagd wordt wat een ieder van het plan vind. Iedereen is het er over eens, het plan is prima. Alleen, het onkruid staat in de weg voor een goed resultaat.Van Blauwzaam is vernomen dat frezen een oplossing is. Dit moet in een droeg periode gebeuren zodat de wortels van het onkruid kan afsterven. Na een week kan dan worden gezaaid. Gelet op de weersverachtingen, lijkt donderdag 15 mei de ideale dag om te frezen. Gevraagd wordt of de gemeente dit voor haar rekening wil nemen. Wim za dit navragen.
Het plan is als volgt:
Donderdag 15 mei frezen
Zaterdag 24 mei inzaaien
Joke van D. zal Het Kontakt over deze wijziging informeren
Wim neemt het op zich om de wethouders en de projectleider van Herkon te informeren
Wilma de Moel vraagt in alles ook de naam van Gemeentebelangen te vermelden.

7.Website
Gerrrit de Kuijper heeft aangegeven niet langer deel uit te kunnen maken van de Klanbordgroep. Reden, hij heeft een functie aanvaard waarbij lid zijn van de Klankbordgroep onverenigbaar is. Gevolg hiervan is dat hij ook de website niet langer kan beheren. Joke van L zal proberen iemand te vinden die het beheer van de website wil overnemen. Tot die tijd zal Gerrit de website nog beheren.

8.Dierenverblijf Woon Leefhart
Op dit moment staat het dierenverblijf leeg. Ideeën om hier weer leven in te brengen zijn er. De eigenaar gaat het idee om het beheer elders onder te brengen bespreken met bewonerscommissie van De Vijverhof en de MR van Obs De Knotwilg.

9.Afscheid Gerrit de Kuijper
Gerrit is verhinderd waardoor geen afscheid van hem kan worden genomen. De voorzitter heeft hem reeds onder dankzegging een flesje wijn overhandigd. Wim zorgt er voor dat de nota wordt betaald.

10.Rondvraag
De voorzitter geeft aan dat de groep veel praat, maar weinig doet. Hij wil graag structuur aanbrengen in deze organisatie. Volgende vergadering wil hij praten over de taakverdeling, secretariaat, penningmeester, webmaster ,etc. Daarnaast geeft hij aan nu een jaar voorzitter te zijn, hij stelt zijn vervolg ter discussie.

Plantenbakken
Deze hangen. Gevraagd is om hier geraniums in te doen. Deze zijn sterker dan Petunia’s. Ondanks dit verzoek is niet elke bak voorzien van geraniums.

Kees. Hij heeft vernomen dat het probleem, gebruikende en dealende jongeren, op Het Hoofd is opgelost, maar dat het probleem is verplaatst naar het Plan Koos Renes. Wim neemt dit op met de verantwoordelijk medewerker van de gemeente.

Tijdelijk korfbalveld
Dit veld dat tijdelijk is aangelegd voor de lokale korfbalclub wordt nu gebruikt door de voetballende jeugd. Gevraagd wordt of het mogelijk is hier doelen te plaatsen. De KBG wil hierin wel meedenken. Wim neemt dit op met de gemeente.

Irene. Geklaagd wordt over overlast van andermans katten in tuinen. Mariska geeft aan, cacao doppen is de oplossing.

Volgende vergadering
Maandag 7 juli 2014, aanvang 20.00 uur

11. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering.

Facebook

 

Bezoek ook onze

Facebookpagina!