z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Gemeente Molenwaard

Nieuwste foto

Damsimultaan 2017

Verslag Klankbordgroep 2014-07-07

Aanwezig      :
Joke van Leeuwen (Historische kring Nieuwpoort)
Hendrik van Wezel (voorzitter)
Tonny Kok (Stichting Vestingstad Nieuwpoort)
Kees Stigter (bewonersvertegenwoordiging woningbouwvereniging
Peter van Hellemond (Lek en Waard Wonen)
Joke van Drenth (Ondernemersvereniging Langerak-Nieuwpoort)
Marisca Kok (Wilhelminatuin)
Wim Deelen (kerncontactfunctionaris)
Piet Vat (kernwethouder)
Wilfred de Zeeuw (Rijkswaterstaat)
Gea van Andel (namens gemeente Molenwaard)

Afwezig mk   :|
Irene van Domburg (Lek en Waard Wonen)
Constant van de Heul

1.Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2.Uitleg Programma Stroomlijn door Omgevingsmanager de heer Wilfred de Zeeuw
De heer De Zeeuw is door Rijkswaterstaat aangesteld als Omgevingsmanager in dit programma. Hij is uitgenodigd om de werkzaamheden toe te lichten.
Wat houdt het programma onder meer in:
Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt, kan begroeiing de doorstroming van het water belemmeren.
Door goed te onderzoeken hoe het water bij hoogwater door de uiterwaarden stroomt, wordt bepaald voor elke uiterwaard welke ingreep in de begroeiing het grootste effect heeft op de waterstand.
Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden worden verschillende soorten ingrepen uitgevoerd. Op plekken waar het water bij hoogwater het hardste stroomt (de zogenoemde stroombaan):
-worden bomen en struiken uit de stroombaan verwijderd;
-in dichtbegroeide rietlanden worden wilgen verwijderd, wat voor een betere doorstroming zorgt;
-maatwerk is mogelijk, zoals het weghalen van enkel de lage begroeiing uit een bos of het verwijderen van de onderste takken van bomen. Waardevolle heggen en monumentale bomen blijven behouden;
-er wordt rekening gehouden met beschermde dier- en plantensoorten.

Op deze manier zorgt Rijkswaterstaat doorlopend aan een veilig rivierengebied waarin ook de natuur de ruimte krijgt. Lokaal gaat het om de Uiterwaard langs de Veersedijk. Hier is sinds de laatste dijkversterking begroeiing ontstaan die op verschillende plaatsen een goede doorstroming van het water hinderen. Rijkswaterstaat gaat daar de komende maanden maatregelen nemen om een goede doorstroming van het rivierwater te garanderen.Doel van de maatregelen langs de Veersedijk is de situatie van 1996 zo dicht mogelijk te benaderen. Niet alles hoeft te verdwijnen. Er is bijzondere vegetatie ontstaan die mag blijven. De maatregelen worden aan de hand van een situatieschets (hierbij) door de heer De Zeeuw toegelicht. Bijzondere bomen worden ontzien, maar wel opgeschoren. De strook naast de Veersedijk is ontstaan na de dijkverzwaring van 1996. Deze strook heeft geen bijzondere waarde en wordt verwijderd.
Momenteel wordt nagegaan of er vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Na deze juridische procedure (ongeveer 14 weken) kan de aannemer opdracht worden gegeven. Rijkswaterstaat schat in dat de klus uiterlijk in het voorjaar van 2015 is afgerond.

3.Mededelingen
Terrein Mak/Pluktuin
Tijdens de vakantie van Wim is op initiatief van de gemeente de pluktuin op kale plekken ingezaaid. Het is nu afwachten wat daarvan opkomt. Lees voor bijzonderheden de mail van de voorzitter.

Openbaar meldpunt
De heer Den Haan van de gemeente Molenwaard heeft Hendrik via de mail geïnformeerd over de werking van het meldpunt. Hendrik stuurt deze mail door.

4.Verslag van 12 mei 2014
Verslag is vastgesteld.

5.Actielijst van 12 mei 2014
Actiepunt “7 en 8” blijven staan, de overige actiepunten zijn afgedaan.

Beheer Dierenverblijf De Vijverhof
De eigenaar is niet van plan om het dierenverblijf op te heffen, maar is op zoek naar een partij die het beheer overneemt. De eigenaar blijft alle kosten voor haar rekening nemen. De KBG wil hierin het voortouw nemen. Uit de groep wordt dan een kleine commissie samengesteld.
Afpraak:
-een afspraak maken met de eigenaar om over dit onderwerp van gedachten te wisselen.
-publiciteit geven via de website van de KBG.

7. Rondvraag

Actie hekwerk grachten Brede School
Ouders van de twee basisscholen die in september hun intrek nemen in de Brede school voeren actie. Rond de school zijn veel waterpartijen en voor de school een gracht. De ouders zijn verontrust en vragen de gemeente om hekken zodat ongelukken worden voorkomen. Deze is vooralsnog niet van plan aan het verzoek gehoor te geven. De actievoerders hebben via de voorzitter de klankbordgroep gevraagd hun acties te ondersteunen.Het blijkt dat de actievoerders binnenkort overleg hebben met de gemeente. Men heeft dus al toegang tot de juiste instantie. De KBG is verheugd dat men die weg al heeft gevonden en wacht de resultaten van dit overleg af. Mocht het overleg op niets uitlopen, dan zal de KBG bekijken wat zij in deze kunnen betekenen. De voorzitter neemt over dit standpunt contact op met de actievoerders.

Nieuw verschijnsel
Opleggers met auto’s bestemd voor Autobedrijf Van der Wal, gevestigd aan de oostkant van Nieuwpoort rijden sinds kort via de Veersedijk tot aan de komgrens van de Vesting Nieuwpoort. Lossen de auto’s van de opleggers en rijden die vervolgens door de Hoogstraat naar Van der Wal. Vervolgens rijden de opleggers achteruit, keren, rijden de boel kapot en vertrekken.
Afspraak Joke van D benadert Autobedrijf Van der Wal schriftelijk over deze ongewenste situatie.

Parkeerplaatsen in de Wallen
Ten behoeve van de bouwlocatie De Vesting (terrein Mak) worden een stukje van de historische wallen opgeofferd voor twee parkeerplaatsen. Dit is ongewenst. De voorzitter heeft een en ander uitgezocht, en het blijkt dat de twee parkeerplaatsen niet bestemd zijn voor de bewoners van De Vesting, maar openbaar blijven. De conclusie is dat de twee parkeerplaatsen dus niet nodig zijn om de parkeernorm te halen. Na overleg met de gemeente, heeft de gemeente besloten om de twee parkeerplaatsen niet aan te leggen. De gemeente houdt nog wel een slag om de arm. Mocht in de toekomst blijken dat de twee parkeerplaatsen nodig zijn, dan zal de gemeente deze niet eerder dan na overleg aanleggen. Joke van L, schrijft en berichtje over dit succes voor de website en het Kontakt (?).

Locatie De Spar
Na vertrek van De Spar van de huidige locatie worden hier woningen gebouwd. De gemeente heeft hiervoor overleg gevraagd met de Historische Kring en de Klankbordgroep. Namens de KBG zal de voorzitter dit overleg bijwonen. Mocht hij niet in de gelegenheid zijn, dan neemt Marisca dit over. Overleg vindt plaats op maandag 21 juli van 20.00 tot 21.00 uur.

Nieuwe locatie De Spar
De Spar verhuist naar het Woonleefhart. Deze locatie ligt een sloot verwijderd van Langerak. Bewoners van Langerak moeten echter om bij De Spar boodschappen te doen omrijden. Dit is vreemd en nadelig voor De Spar. De realiseren van een toegang tussen de Menno van Coehoornsingel en de locatie zou een oplossing zijn. Die oplossing is er, maar uitsluitend toegankelijk voor de brandweer. De gemeente is niet bereid om deze toegang permanent open te stellen voor het winkelend publiek. Marisca gaat op onderzoek uit.

Volgende vergadering
Maandag 25 augustus 2014, aanvang 20.00 uur. in het stadhuis op De Dam.

11. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering.

Facebook

 

Bezoek ook onze

Facebookpagina!